Przejdź to treści

Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze

Dokument utworzony 24 marca 2016 przez Piotr Kowalewski
Ostatnio modyfikowany 29 marca 2020 przez Piotr Kowalewski

Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze

SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – Ośrodek Adopcyjny SRK informuje, że oferuje kompleksową obsługę w postaci przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz wykonanie badania psychologicznego, pedagogicznego wraz ze sporządzeniem stosownych opinii, jak również wydaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

Ośrodek Adopcyjny posiada uprawnienia do szkolenia programem dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej  „Przyjazny dom”,  które  otrzymało akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 19 czerwca 2013 roku  i zostało zatwierdzone na okres pięciu lat (Nr 8/2013/RZ) w łącznym  wymiarze 125 godzin. Program ten obejmuje zakres programowy określony w § 2,3,4,6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 274, poz. 1620). W programie szkolenia określona została liczba godzin, w rozbiciu na poszczególne bloki tematyczne, co daje możliwość organizacji szkolenia, z uwzględnieniem posiadanego przez kandydatów doświadczenia czy procedury ich przekwalifikowywania.

 Cele programu: 

 • wyposażenie uczestników w umiejętności nawiązywania dobrej relacji z dzieckiem w oparciu o zasady dobrego komunikowania się,
 • doskonalenie umiejętności opiekuńczych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz pokonywania trudności związanych z kompensacją opóźnień rozwojowych, przygotowanie kandydatów  do lepszego zrozumienia dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi i deficytami rozwojowymi,
  • przygotowanie do podjęcia współpracy z rodziną naturalną na rzecz podtrzymanie więzi dziecka z rodzina oraz zwiększenia jego szans powrotu do środowiska naturalnego,
  • zapoznanie z zagadnieniami organizacji opieki nad dzieckiem i rodziną.

 Metody szkolenia:

– zajęcia realizowane będą metodami pracy grupowej.

Formy pracy grupowej:

 • psychodrama,
 • uczenie się przez doświadczenie- odwoływanie się do własnych doświadczeń i dzielenie się nimi z grupą poprzez trening umiejętności wychowawczych,
 • inscenizacja i modelowanie zachowań rodzicielskich,
 • dyskusje,
 • burza mózgów,
 • praca w parach i podgrupach.
 • wykłady,
 • ankiety, kwestionariusze – praca indywidualna,
 • projekcje filmów, prezentacje multimedialne.

Większość z podanych  metod służy aktywizacji wszystkich uczestników, co z kolei wpływa na efektywne opanowanie, utrwalenie i doskonalenie umiejętności pracy z dziećmi i ich rodzinami.

Program szkolenia dotyczy:

1. szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia
rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej ( 60 godzin),
2. szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej ( 15 godzin),
3. szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, którzy będą
sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi ( 20 godzin),
4. szkolenia dodatkowego dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej
pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego ( 10 godzin).