Przejdź to treści

Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Strona Główna

Dokument utworzony 1 lutego 2016 przez Piotr Kowalewski
Ostatnio modyfikowany 24 marca 2016 przez Piotr Kowalewski

Strona Główna

 

Z  historii Ośrodka Adopcyjnego…

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej rozpoczął swoją działalność 19 grudnia 1997 roku. Podstawą jego powołania była uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej. Wpis do ewidencji działalności oświatowej, którego dokonano w Kuratorium Oświaty w Szczecinie pod numerem KO-I-4013/657/98/KZ Ośrodek uzyskał w dniu 05 czerwca 1998 roku.

Pierwsza siedziba Ośrodka zgodnie z propozycją ks. Proboszcza Zdzisława Brzozowskiego mieściła się w domu parafialnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Szczecinie, przy ul. Przyjaciół Żołnierza 45.W 1999 roku po zmianie Ustawy o Systemie Oświaty, zgodnie z nowymi przepisami, Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy został wpisany z urzędu do ewidencji placówek niepublicznych, prowadzonej przez Miasto Szczecin pod nr WESiT-I-4332/221/99. Z dniem 31 maja 2003 roku Ośrodek został wpisany do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno – opiekuńczych Wojewody Zachodniopomorskiego pod numerem PS.1.RK. 9019-6/1/03.

Początkowo praca Naszego Ośrodka poświęcona była głównie pozyskiwaniu kandydatów na rodziców adopcyjnych, odpowiednim ich przygotowaniu oraz regulacji sytuacji prawnej dzieci, które mogły zostać przysposobione. W miarę rozwoju  naszej działalności i diagnozy potrzeb lokalnych Ośrodek zaczął intensywnie wspierać kobiety w ciąży społecznie problemowej i rodziny naturalne oraz otoczył opieką rodziny adopcyjne i zastępcze, umożliwiając im korzystanie z poradnictwa specjalistycznego. Kolejnym etapem naszego rozwoju było pozyskiwanie i szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych. W 2000 roku  Ośrodek rozpoczął aktywną promocję rodzicielstwa zastępczego, m.in. włączając się w ogólnopolską akcję na rzecz propagowania rodzicielstwa zastępczego „Szukam Domu”.  Idea rodzicielstwa zastępczego do dnia dzisiejszego  jest jedną z ważniejszych w naszej działalności. Ponad to Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy Stowarzyszenia Rodzin Katolicki bierze także udział w innych akcjach i kampaniach społecznych, których celem i odbiorcą jest rodzina.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z dniem 1 stycznia 2012 roku zmianie uległa nazwa Ośrodka – na Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Ośrodek w roku 2016 kontynuuje swoje działania we współpracy  z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej – zlecenie zadania na prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego w 2015 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego – w ramach umowy nr ROPS 6/2014 aneksowanej w dniu 31.12.2014 roku – zadanie dofinansowane z budżetu państwa.